Skip to main content
 • UBEZPIECZENIA

  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim współpracuje z :

  1. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie;
  2. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie;
  3. Prévoir - Vie Groupe S.A. z siedzibą w Paryżu, Oddział w Polsce.

  W ramach współpracy z wyżej wymienionymi Towarzystwami Bank oferuje szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych dla rolnictwa, biznesu, a także osób prywatnych. Są one najczęściej powiązane z produktami bankowymi, np. kredytami i rachunkami, a Klienci w jednym miejscu uzyskują kompleksową obsługę.

  Zapewnij sobie i swojej rodzinie poczucie bezpieczeństwa.
  Ubezpiecz siebie i majątek od następstw zdarzeń losowych.

  Oferujemy Klientom indywidualnym produkty ubezpieczeniowe zarówno w obszarze ubezpieczeń życiowych, jak i majątkowych.

  Jeśli zależy Ci na kompleksowym zabezpieczeniu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, sprawdź ofertę Banku w zakresie ubezpieczeń dla przedsiębiorców. Zapewnij sobie ochronę majątku firmy i ochronę w zakresie ryzyka utraty zysku.

  Oferujemy firmom produkty ubezpieczeniowe dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców.

  Ubezpiecz w Banku siebie i swój majątek, w tym maszyny, uprawy i urządzenia wykorzystywane do produkcji rolnej.

  Oferujemy Klientom prowadzącym działalność rolniczą produkty ubezpieczeniowe skorelowane z ich indywidualnymi potrzebami.

   Prevoir.jpg

 • INFORMACJA O AGENCIE UBEZPIECZENIOWYM

  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim informuje, że jest agentem ubezpieczeniowym, działającym pod firmą:

  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim

  ul. Wolności 48

  08-300 Sokołów Podlaski

   WPIS DO REJESTRU AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

  1. Agent jest agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń.
  2. Agent prowadzi działalność agencyjną na podstawie wpisu do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych (dalej: RPU) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod jako Agent Ubezpieczeniowy pod numerem 11190031/A.
  3. RPU jest dostępny pod adresem internetowym: https://rpu.knf.gov.pl/
  4. Sposób wyszukania Agenta w RAU podany jest pod wyżej wymienionym adresem strony internetowej.

  ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ  W IMIENIU I NA RZECZ KTÓRYCH AGENT WYKONUJE DZIAŁALNOŚĆ AGENCYJNĄ:

  1. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie
  2. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie
  3. Prévoir-Vie Groupe S.A. z siedzibą w Paryżu Oddział w Polsce

  Szczegółowy zakres uprawnień Agenta reguluje pełnomocnictwo udzielone Agentowi przez Zakłady Ubezpieczeń.

  INFORMACJA O CHARAKTERZE WYNAGRODZENIA AGENTA

  Agent w związku z wykonywaną przez niego działalnością agencyjną otrzymuje wynagrodzenie o charakterze prowizyjnym, które uwzględnione jest w kwocie składki ubezpieczeniowej.

  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

  Klient ma możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały uregulowane w Ogólnych/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.

  DODATKOWE INFORMACJE O AGENCIE, KTÓRYCH PODANIE JEST WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ

  Agent nie posiada akcji ani udziałów ww Zakładów Ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10 % głosów na walnym zgromadzeniu.

  Ww Zakłady Ubezpieczeniowe nie posiadają akcji lub udziałów Agenta ubezpieczeniowego uprawniających do co najmniej 10 % głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników (w przypadku Agenta ubezpieczeniowego będącego osobą prawną).

 • PEŁNOMOCNICTWA AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO