Skip to main content

Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że zgodnie z § 23 Statutu Banku

w dniu 21 czerwca 2024 roku o godzinie 1000

w Sali Weselnej NOVA (u Kulika), ul. Lipowa 98, 08-300 Sokołów Podlaski odbędzie się

Zebranie Przedstawicieli  Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

 W przypadku braku frekwencji Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. 21 czerwca 2024r.  o godzinie 1030 , miejsce obrad jw.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Wybór prezydium.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji do spraw uchwał i wniosków oraz oceny odpowiedniości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
 8. Sprawozdanie z działalności PBS w Sokołowie Podlaskim za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. i z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz przedstawienie kierunków działalności Banku na 2024 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego PBS w Sokołowie Podlaskim za 2023 r. wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBS w Sokołowie Podlaskim za 2023r.
 11. Przedstawienie raportu Rady Nadzorczej PBS w Sokołowie Podlaskim z oceny funkcjonowania w 2023r. polityk wynagradzania:
  • „Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”,
  • „Polityki wynagrodzeń w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim”.
 1. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej PBS w Sokołowie Podlaskim w zakresie stosowania w 2023r. Zasad Ładu Korporacyjnego wprowadzonych w Banku.
 2. Przedstawienie raportu z oceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej za 2023r.
 3. Przedstawienie sprawozdania zawierającego wyniki kontroli przeprowadzonych w 2023r. przez SSOZ BPS w ramach audytu wewnętrznego.
 4. Przedstawienie wyników okresowej oceny wtórnej Członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim.
 5. Dyskusja.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

17.1 zatwierdzenia sprawozdania z działalności PBS w Sokołowie Podlaskim za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.,

17.2 zatwierdzenia sprawozdania finansowego PBS w Sokołowie Podlaskim za 2023r.,

17.3 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PBS w Sokołowie Podlaskim za 2023r.,

17.4 udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim za 2023r.,

17.5 podziału nadwyżki bilansowej PBS w Sokołowie Podlaskim za 2023rok,

17.6 określenia kierunków rozwoju działalności PBS w Sokołowie Podlaskim na 2024r.,

17.7 przyjęcia oceny stosowania w 2023r. Zasad Ładu Korporacyjnego wprowadzonych w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim,

17.8 zatwierdzenia zmiany treści „Polityki Ładu Korporacyjnego Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”,

17.9 przyjęcia raportu z dokonanej przez Radę Nadzorczą Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim oceny funkcjonowania w 2023r. polityk wynagradzania –„Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim” oraz „Polityki wynagrodzeń w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim”,

17.10 przyjęcia oceny adekwatności regulacji dotyczących działania Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim za 2023r.,

17.11 zmiany treści „Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”,

17.12 zmiany treści „Polityki w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”,

17.13 dokonania wtórnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim oraz oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej,

17.14 ustalenie wynagrodzeń dla członków organów Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim,

17.15 wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

 W Centrali i Oddziałach Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim wyłożone są do wglądu, odpowiednio do porządku obrad, następujące dokumenty:

 1. roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
 2. sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 3. projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
 4. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

 

 Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim