Zmiany w "Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych" od 19 kwietnia 2021

Uprzejmie informujemy, że od dnia 19 kwietnia 2021 r. Bank wprowadza zmiany do Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych;

Wprowadzone zmiany podyktowane są przede wszystkim wdrożeniem funkcjonalności informowania Klientów posiadających karty wydane przez Bank za pośrednictwem SMS o marży, jaką Bank pobiera za transakcje dokonywane na terenie Unii w stosunku do kursu Europejskiego Banku Centralnego. Jest to wymóg wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego Rozporządzenie nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Dodatkowo w treści regulaminów wprowadzono inne zmiany redakcyjne i porządkowe m.in. doprecyzowano zapisy dotyczące reklamacji, w tym terminy rozpatrywania zgłoszeń w odniesieniu do nieautoryzowanych transakcji płatniczych.