Zmiana „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych” od dnia 1 lutego 2023 r.

Zmiana w treści regulaminu obejmuje:

  1. wprowadzenie zapisów o nowych usługach dostępnych w bankowości elektronicznej oraz mobilnej, którymi są:
  • usługa BLIK,
  • usługa smartKarta,
  • usługa Sm@rt wypłata;
  1. wprowadzenie zapisów w zakresie nowych usług dostępnych w bankomatach banku;
  2. wprowadzenie pojęcia „urządzenie zaufane” jako elementu silnego uwierzytelnienia transakcji płatniczych;
  3. wprowadzenie zapisów związanych z wprowadzeniem programu lojalnościowego dla posiadaczy kart debetowych (Mastercard);
  4. doprecyzowanie zapisów w „Rozdziale 14. Usługa bankowości elektronicznej” w zakresie dostępu do usług dla poszczególnych grup wiekowych.

Powyższe zmiany regulaminu dotyczą dostępu do nowych produktów i usług oraz podwyższenia poziomu świadczonych przez bank usług.

Zmiany w treści regulaminu nie wpływają na zakres dotychczas zawartych umów rachunków bankowych i nie wymagają zachowania 2 - miesięcznego okresu informacyjnego przed proponowaną datą ich wejścia w życie.