WCZEŚNIEJSZE CZĘŚCIOWE (NADPŁATY) LUB CAŁKOWITE SPŁATY SUBWENCJI FINANSOWEJ (TARCZA 1.0)

Informujemy Państwa, że w celu dokonania wcześniejszej częściowej (nadpłaty) lub całkowitej spłaty Subwencji Finansowej (Tarcza 1.0), oprócz przekazania środków na rachunek do spłaty wskazany w harmonogramie konieczne jest złożenie w Oddziale Banku dyspozycji nadpłaty.

  • Formularz dyspozycji nadpłaty dostępny jest w Oddziale Banku oraz pod linkiem poniżej.
  • Przekazanie środków na rachunek do spłaty oraz złożenie dyspozycji w Oddziale Banku powinno odbyć się w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed dniem wymagalności raty (z harmonogramu). 
  • Wysokość nadpłaty powinna obejmować kwotę odpowiadającą co najmniej dwukrotności raty Subwencji Finansowej.
  • W przypadku niezłożenia dyspozycji nadpłaty w Oddziale Banku, nadpłacone środki pozostają na rachunku do spłaty i nie powodują zmiany w harmonogramie. Nadpłacone środki zostaną uznane na poczet spłaty kolejnych rat wynikających z harmonogramu zgodnie z terminem ich spłaty.