Polityka Informacyjna

Wstęp

Polityka Informacyjna

Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

za 2017 rok

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych z Części Ósmej, przedstawia informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej oraz dostęp do polityki informacyjnej w postaci tekstu „Polityki informacyjnej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim” przyjętej na mocy uchwały Zarządu i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Banku.

W celu realizacji polityki informacyjnej Bank udostępnia następujące dokumenty:

  1. „Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim”
  2. „Polityka informacyjna Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”;
  3. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim według stanu na dzień 31.12.2017 roku z uwzględnieniem informacji w zakresie wymaganym przez przepisy art.111a Ustawy Prawo bankowe oraz opis metod wyliczania kapitału wewnętrznego na pokrycie ryzyk występujących w Banku;
  4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.;
  5. „Politykę wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka banku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim”,
  6. „Ogólną strategię zarządzania ryzykami w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaski”;
  7. Sprawozdanie finansowe Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim za 2017 rok;
  8. Opinię niezależnego biegłego rewidenta za rok 2017.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-07
1 EUR4.1505
1 USD3.6403
1 CHF3.6469
1 GBP4.6292
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej